அவிட்டம் நட்சத்திரம் மகரம் கும்பம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கான குணநலன்கள்